Goddess Sita 108 namesFind out 108 diffrent names of goddess sita who is wife of ayodhyapati shri rama . On Sita Navami Festival we have to chant all these names in the glroy of goddess sita .

1. Om Janak kanandinyai Namah।।

2. Om Lokajananyai Namah।।

3. Om Jayavriddhidayai Namah।।

4. Om Jayodvahapriyayai Namah।।

5. Om Ramayai Namah।।

6. Om Lakshmyai Namah।।

7. Om Janakakanyakayai Namah।।

8. Om Rajivasarvasvaharipadadvayanchitayai Namah।।

9. Om Rajatkanakamanikyatulakotivirajitayai Namah।।

10. Om Manihemavichitrodyatruskarotbhasibhushanayai Namah।।

11. Om Nanaratnajitamitrakanchishobhinitambinyai Namah।।

12. Om Devadanavagandharvayaksharakshasasevitayai Namah।।

13. Om Sakritprapannajanatasanrakshanakritatvarayai Namah।।

14. Om Ekakaloditanekachandrabhaskarabhasurayai Namah।।

15. Om Dwitiyatatidullasidivyapitambarayai Namah।।

16. Om Trivargadiphalabhishtadayikarunyavikshanayai Namah।।

17. Om Chaturvargapradanodyatkarapanjashobhitayai Namah।।

18. Om Panchayajnaparanekayogimanasarajitayai Namah।।

19. Om Shadgunyapurnavibhavayai Namah।।

20. Om Saptatatvadidevatayai Namah।।

21. Om Ashtamichandrarekhabhachitrakotbhasinasikayai Namah।।

22. Om Navavaranapujitayai Namah।।

23. Om Ramanandakarayai Namah।।

24. Om Ramanathayai Namah।।

25. Om Raghavananditayai Namah।।

26. Om Ramaveshitabhavayai Namah।।

27. Om Ramayattatmavaibhavayai Namah।।

28. Om Ramottamayai Namah।।

29. Om Rajamukhyai Namah।।

30. Om Ranjitamodakuntalayai Namah।।

31. Om Divyasaketanilayayai Namah।।

32. Om Divyavaditrasevitayai Namah।।

33. Om Ramanuvrittimuditayai Namah।।

34. Om Chitrakutakritalayayai Namah।।

35. Om Anusuyakritakalpayai Namah।।

36. Om Analpasvantasanshritayai Namah।।

37. Om Vichitramalyabharanayai Namah।।

38. Om Virathamathanodyatayai Namah।।

39. Om Shritapanchavatitirayai Namah।।

40. Om Khadyotanakulanandayai Namah।।

41. Om Kharadivadhananditayai Namah।।

42. Om Mayamarichamathanayai Namah।।

43. Om Mayamanushavigrahayai Namah।।

44. Om Chhalatyajitasaumitryai Namah।।

45. Om Chhavinirjitapankajayai Namah।।

46. Om Trinikritadashagrivayai Namah।।

47. Om Tranayodyatamanasayai Namah।।

48. Om Hanumaddarshanapritayai Namah।।

49. Om Hasyalilavisharadayai Namah।।

50. Om Mudradarshanasantushtayai Namah।।

51. Om Mudramudritajivitayai Namah।।

52. Om Ashokavanikavasayai Namah।।

53. Om Nishshokikritanirjarayai Namah।।

54. Om Lankadahakasankalpayai Namah।।

55. Om Lankavalayarodhinyai Namah।।

56. Om Shuddhikritasantushtayai Namah।।

57. Om Shumalyambaravritayai Namah।।

58. Om Santushtapatisamstutayai Namah।।

59. Om Santushtahridayalayayai Namah।।

60. Om Shwashurastanupujyayai Namah।।

61. Om Kamalasanavanditayai Namah।।

62. Om Animadyashtasamsiddha Namah।।

63. Om Kripavaptavibhishanayai Namah।।

64. Om Divyapushpakasamrudhayai Namah।।

65. Om Divishadganavanditayai Namah।।

66. Om Japakusumasankashayai Namah।।

67. Om Divyakshaumambaravritayai Namah।।

68. Om Divyasimhasanarudhayai Namah।।

69. Om Divyakalpavibhushanayai Namah।।

70. Om Rajyabhishiktadayitayai Namah।।

71. Om Divyayodhyadhidevatayai Namah।।

72. Om Divyagandhaviliptangyai Namah।।

73. Om Divyavayavasundaryai Namah।।

74. Om Hayyangavinahridayayai Namah।।

75. Om Haryakshaganapujitayai Namah।।

76. Om Ghanasarasugandhadhyayai Namah।।

77. Om Ghanakunchitamurdhajayai Namah।।

78. Om Chandrikasmitasampurnayai Namah।।

79. Om Charuchamikarambarayai Namah।।

80. Om Yoginyai Namah।।

81. Om Mohinyai Namah।।

82. Om Stambhinyai Namah।।

83. Om Akhilandeshwaryai Namah।।

84. Om Shubhayai Namah।।

85. Om Gauryai Namah।।

86. Om Narayanyai Namah।।

87. Om Prityai Namah।।

88. Om Swahayai Namah।।

89. Om Svadhayai Namah।।

90. Om Shivayai Namah।।

91. Om Ashritanandajananyai Namah।।

92. Om Bharatyai Namah।।

93. Om Varahyai Namah।।

94. Om Vaishnavyai Namah।।

95. Om Brahmyaih Namah।।

96. Om Siddhavanditayai Namah।।

97. Om Shadhadharanivasinyai Namah।।

98. Om Kalakokilasallapayai Namah।।

99. Om Kalahamsakanupurayai Namah।।

100. Om Kshantishantyadigunashalinyai Namah।।

101. Om Kandarpajananyai Namah।।

102. Om Sarvalokasamaradhyayai Namah।।

103. Om Saugandhasumanapriyayai Namah।।

104. Om Shyamalayai Namah।।

105. Om Sarvajanamangaladevatayai Namah।।

106. Om Vasudhaputryai Namah।।

107. Om Matangyai Namah।।

108. Om Sitayai Namah।।


Share This Article On Social Network

Twitter Facebook Google+ Whatsapp LinkedIn

Copyright © 2016 Hindi version  -- All Rights Reserved.

Other Hindu God Websites

Sanatan Dharma    | Goddess Durga    | Sai Baba Of Shirdi    | Lord Ganesha    | Khatu Shyam ji