श्री राम १०८ नामावली1 ॐ राम रामाय नमह:
2 ॐ राम भद्राया नमह:
3 ॐ राम चंद्राय नमह:
4 ॐ राम शाश्वताया नमह:
5 ॐ राजीवलोचनाय नमह:
6 ॐ वेदात्मने नमह:
7 ॐ भवरोगस्या भेश्हजाया नमह:
8 ॐ दुउश्हना त्रिशिरो हंत्रे नमह:
9 ॐ त्रिमुर्तये नमह:
10 ॐ त्रिगुनात्मकाया नमह:
11 ॐ श्रीमते नमह:
12 ॐ राजेंद्राय नमह:
13 ॐ रघुपुंगवाय नमह:
14 ॐ जानकिइवल्लभाय नमह:
15 ॐ जैत्राय नमह:
16 ॐ जितामित्राय नमह:
17 ॐ जनार्दनाय नमह:
18 ॐ विश्वमित्रप्रियाय नमह:
19 ॐ दांताय नमह:
20 ॐ शरणात्राण तत्पराया नमह:
21 ॐ वालिप्रमाथानाया नमह:
22 ॐ वाग्मिने नमह:
23 ॐ सत्यवाचे नमह:
24 ॐ सत्यविक्रमाय नमह:
25 ॐ सत्यव्रताय नमह:
26 ॐ व्रतधाराय नमह:
27 ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमह:
28 ॐ कौसलेयाय नमह:
29 ॐ खरध्वा.सिने नमह:
30 ॐ विराधवाधपन दिताया नमह:
31 ॐ विभीषना परित्रात्रे नमह:
32 ॐ हरकोदांद खान्दनाय नमह:
33 ॐ सप्तताला प्रभेत्त्रे नमह:
34 ॐ दशग्रिइवा शिरोहराया नमह:
35 ॐ जामद्ग्ंया महादर्पदालनाय नमह:
36 ॐ तातकांतकाय नमह:
37 ॐ वेदांतसाराय नमह:
38 ॐ त्रिविक्रमाय नमह:
39 ॐ त्रिलोकात्मने नमह:
40 ॐ पुंयचारित्रकिइर्तनाया नमह:
41 ॐ त्रिलोकरक्षकाया नमह:
42 ॐ धंविने नमह:
43 ॐ दंदकारंय पुण्यक्रिते नमह:
44 ॐ अहल्या शाप शमनाय नमह:
45 ॐ पित्रै भक्ताया नमह:
46 ॐ वरप्रदाय नमह:
47 ॐ राम जितेंद्रियाया नमह:
48 ॐ राम जितक्रोधाय नमह:
49 ॐ राम जितामित्राय नमह:

50 ॐ राम जगद्गुरवे नमह:
51 ॐ राम राक्षवानरा संगथिने नमह:
52 ॐ चित्रकुउता समाश्रयाया नमह:
53 ॐ राम जयंतत्रनवरदया नमह:
54 ॐ सुमित्रापुत्र सेविताया नमह:
55 ॐ सर्वदेवादि देवाय नमह:
56 ॐ राम मृतवानर्जीवनया नमह:
57 ॐ राम मायामारिइचहंत्रे नमह:
58 ॐ महादेवाय नमह:
59 ॐ महाभुजाय नमह:
60 ॐ सर्वदेवस्तुताय नमह:
61 ॐ सौम्याय नमह:
62 ॐ ब्रह्मंयाया नमह:
63 ॐ मुनिसंसुतसंस्तुतया नमह:
64 ॐ महा योगिने नमह:
65 ॐ महोदराया नमह:
66 ॐ सच्चिदानंद विग्रिहाया नमह:
67 ॐ परस्मै ज्योतिश्हे नमह:
68 ॐ परस्मै धाम्ने नमह:
69 ॐ पराकाशाया नमह:
70 ॐ परात्पराया नमह:
71 ॐ परेशाया नमह:
72 ॐ पारगाया नमह:
73 ॐ पाराया नमह:
74 ॐ सर्वदेवात्मकाया परस्मै नमह:
75 ॐ सुग्रिइवेप्सिता राज्यदाया नमह:
76 ॐ सर्वपुंयाधिका फलाया नमह:
77 ॐ स्म्रैता सर्वाघा नाशनाया नमह:
78 ॐ आदिपुरुष्हाय नमह:
79 ॐ परमपुरुष्हाय नमह:
80 ॐ महापुरुष्हाय नमह:
81 ॐ पुंयोदयाया नमह:
82 ॐ अयासाराया नमह:
83 ॐ पुरान पुरुशोत्तमाया नमह:
84 ॐ स्मितवक्त्राया नमह:
85 ॐ मितभाश्हिने नमह:
86 ॐ पुउर्वभाश्हिने नमह:
87 ॐ राघवाया नमह: 88 ॐ अनंतगुना गम्भिइराया नमह:
89 ॐ धिइरोत्तगुनोत्तमाया नमह:
90 ॐ मायामानुश्हा चरित्राया नमह:
91 ॐ महादेवादिपुउजिताया नमह:
92 ॐ राम सेतुक्रूते नमह:
93 ॐ जितवाराशये नमह:
94 ॐ सर्वतिइर्थमयाया नमह:
95 ॐ हरये नमह:
96 ॐ श्यामानगाया नमह:
97 ॐ सुंदराया नमह:
98 ॐ शुउराया नमह:
99 ॐ पितवाससे नमह:
100 ॐ धनुर्धराया नमह:
101 ॐ सर्वयज्ञाधिपाया नमह:
102 ॐ यज्वने नमह: 103 ॐ जरामरनवर्जिताया नमह:
104 ॐ विभिषनप्रतिश्थात्रे नमह:
105 ॐ सर्वावगुनवर्जिताया नमह:
106 ॐ परमात्मने नमह:
107 ॐ परस्मै ब्रह्मने नमह:
108


सोशल वेबसाइट पर शेयर करे

Twitter Facebook Google+ Whatsapp LinkedIn

Copyright © 2016 English version  -- All Rights Reserved.

Other Hindu God Websites

Sanatan Dharma    | Goddess Durga    | Sai Baba Of Shirdi    | Lord Ganesha    | Khatu Shyam ji